Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

En Büyük İsim
 

En Büyük İsim
YERYÜZÜNDE milyonlarca erkek ve kadın yaşayıp öldü. Çoğu kez onların isimleri de kendileriyle birlikte öldü ve onlar artık hatırlanmaz oldu. Oysa, İbni Sina, Edison, Pasteur, Beethoven, Gandhi ve Newton gibi bazı büyük isimler hâlâ yaşamaya devam etmektedir. Bu isimler, bu adı taşıyan insanların başarıları, keşifleri ve buluşları ile bağlantılıdır.
Bununla birlikte, başka herhangi bir isimden çok daha büyük bir isim vardır—en büyük isim. Tüm evrende, geçmişte ve şimdi var olan harikaların hepsi onunla bağlantılıdır. İnsanların uzun ve mutlu bir yaşamla ilgili ümitleri bile bu isimle ilişkilidir.
Birçok kişi bu ismi bilmek istemiştir. Onu araştırmış, hakkında sorular sormuş, fakat bulamamıştır. Onlar için bu isim bir sır olarak kaldı. Aslında, ismin Sahibi bildirmedikçe, hiç kimse bu ismi keşfedemez. Ne mutlu ki, Tanrı bunu yaptı. Bu sayede Kendisine, kitaplarına ve habercilerine inananlar O’nun hakkında bilgiye sahip olabilirler. Kendi ismini, Âdem’e, sonra İbrahim’e, Musa’ya ve geçmişte yaşayan diğer sadık hizmetçilerine açıkladı.
Kur′an-ı Kerîm’in 27. Suresinin (Neml Suresi) 40. ayeti “Kitabın bilgisine sahip olan biri”nden söz eder. Celâleyn Tefsiri adlı yorum kitabı bu ayeti açıklarken şöyle diyor: “Âsaf bin Berhiyâ adil bir adamdı. Allahın en büyük ismini biliyordu ve ne zaman bu ismi çağırsa cevap alırdı.” Bu bize, Mezmur 83:18’i yazan Mukaddes Kitap yazarı Asaf’ı hatırlatmaktadır: “Ta ki, bilsinler, sen ki ismin RABDİR (Yehova’dır), bütün dünya üzerinde yalnız sen Yücesin.”
Kur’an-ı Kerîm’in 17. Suresinin (İsrâ Suresi) 2. ayetinde şunları okuruz: “Musâ’ya Kitab verdik . . . . İsrailoğullarına doğruluk rehberi kıldık.” Sözü edilen Kitapta, Musa şöyle söyleyerek Tanrı’ya hitap eder: “İşte, ben İsrail oğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarınızın Allahı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: Onun ismi nedir? derlerse, onlara ne diyeyim?” Tanrı, Musa’ya şöyle cevap verdi: “İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, Yakubun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim . . . . budur.”—Çıkış 3:13, 15.
Eskiden İsrailliler, Tanrı’nın bu büyük ismini biliyorlardı. Hatta onu kişisel isimlerinin bir kısmı olarak kullandılar. Tıpkı bugün, “Tanrı’nın Kulu [ya da hizmetçisi]” anlamına gelen Abdullah isminde birçok insan olduğu gibi, eski İsrail kavminde de “Yehova’nın Hizmetçisi” anlamına gelen Obadya ismi vardı. Peygamber Musa’nın annesinin ismi Yokebed idi; bu isim ihtimal “Yehova İzzettir” anlamına gelir. Yahya ismi ise, “Yehova Lütufkârdır” demektir. Peygamber İlya’nın ismi ise, “Tanrım Yehova’dır” anlamındadır.
Peygamberler bu büyük ismi biliyor ve onu derin saygı ile kullanıyordu. Bu isim, Kutsal Yazılarda 7.000 kereden fazla geçmektedir. Meryem’in oğlu olan İsa Mesih, Tanrı’ya duasında şunları söylerken bu isme dikkat çekti: “Bana verdiğin adamlara senin ismini gösterdim . . . . Bana olan sevgin onlarda olsun . . . . diye senin ismini onlara bildirdim ve bildireceğim.” (Yuhanna 17:6, 26) Ünlü Kur′an tefsirinde Beyzavî, Kur′an’ın 2. Suresinin (Bakara Suresi) 87. ayetinin yorumunda, İsa’nın “ölü kimseleri Allahın en büyük ismi ile yeniden hayata getirdiğini” söyler.
Öyleyse, daha sonra, bu ismi bir sır haline getiren nedir? Bu ismin, her birimizin geleceği ile ne ilişkisi var?
 
İsim Nasıl Bir Sır Haline Geldi?
Bazıları “Yehova”nın İbranicede “Allah” (Tanrı) anlamına geldiğini düşünür. Oysa Allah, İbranicede haşmet ifade eden ’eloh′ah (tanrı) sözcüğünün çoğulu olan ’Elohim′ sözcüğünün karşılığıdır. Yahudiler arasında ortaya çıkan bir batıl itikat, onları, Tanrısal isim olan Yehova’yı söylemekten alıkoydu. Böylece, Kutsal Yazıları okurken Yehova ismini gördüklerinde, “Rab” anlamına gelen ’Adonay′ sözcüğünü kullanmayı alışkanlık edindiler. Hatta bazı yerlerde, orijinal İbranice metinde geçen “Yehova” ismini ’Adonay′ ile değiştirdiler.
Hıristiyan âlemi de aynı tutumu gösterdi. Yehova isminin yerine “Tanrı” (Arapça “Allah”) ve “Rab” sözcüklerini koydular. Bu, temeli Kutsal Yazılara dayanmayan sahte Üçlük öğretisinin gelişmesine katkıda bulundu. Bu nedenle, milyonlarca kişi yanlış şekilde İsa’ya ve mukaddes ruha tapınıp onları Tanrı’ya eşit tutuyor.
Bundan dolayı, Yahudilerin ve Hıristiyan âleminin liderleri en büyük ismin yaygın çapta bilinmemesinin suçunu paylaşmaktadır. Bununla birlikte, Tanrı şöyle peygamberlik etti: “Büyük ismimi takdis edeceğim . . . . milletler bilecekler ki, ben RAB’İM (Yehova’yım) Rab Yehovanın sözü.” Evet, Yehova, isminin bütün milletler arasında bilinmesini sağlayacak, çünkü O, Yahudilerin veya başka bir milletin Tanrısı değildir; O bütün insanlığın Tanrısıdır.—Hezekiel 36:23; Tekvin 22:18; Mezmur 145:21; Malaki 1:11.
 
En Büyük İsim ve Geleceğimiz
Kutsal Yazılar şöyle der: “Her kim Rabbin (Yehova’nın) ismini çağırırsa, kurtulacaktır.” (Romalılar 10:13) Hüküm gününde kurtuluşumuz Tanrı’nın ismini bilmemize bağlı olacaktır. Bunu bilmek, O’nun niteliklerini, işlerini ve amacını bilmenin yanı sıra, O’nun yüksek prensipleri ile uyum içinde yaşamayı da kapsar. Örneğin, İbrahim, Tanrı’nın ismini biliyordu ve O’na ismini kullanarak dua ediyordu. Sonuç olarak, Tanrı ile iyi bir ilişkiye sahip oldu, O’na iman edip güvendi ve itaat etti. Böylece İbrahim, Tanrı’nın dostu oldu. Benzer şekilde, Tanrı’nın ismini bilmemiz bizi de O’na yaklaştırır ve Kendisiyle kişisel bir ilişki geliştirmemize yardım ederek O’nun sevgisine erişmemiz konusunda bir güvence olur.—Tekvin 12:8; Mezmur 9:10; Süleymanın Meselleri 18:10; Yuhanna 17:26; Yakub 2:23.
Kutsal Yazıların dediği gibi, Yehova Tanrı “iyi dinledi ve işitti, ve RABDEN (Yehova’dan) korkup ismini düşünenler için onun önünde bir anılma kitabı yazıldı.” (Malaki 3:16) İsimlerin en büyüğü hakkında neden ‘düşünmeliyiz’? Yehova ismi harfi olarak “O Olmaya Sebebiyet Verir” anlamındadır. Bu, Yehova’nın, bizzat vaatlerinin Gerçekleştiricisi olmasına ‘Sebebiyet Veren’ olduğunu açıklar. O, her zaman amaçlarının yerine getirilmesini sağlar. O, her şeye kadir Tanrı ve her iyi niteliğin sahibi tek Yaratıcı’dır. O’nun Tanrısal yapısını tam olarak tanımlayabilecek tek bir sözcük yoktur. Fakat Tanrı’nın Kendisi için seçtiği en büyük isim, Yehova, O’nun bütün niteliklerini, özelliklerini ve amaçlarını akla getirir.—Çıkış 6:3
Kutsal Yazılarda, Tanrı bize insanlıkla ilgili amacını anlatmaktadır. Yehova Tanrı, insanı Cennet’te sonsuz ve mutlu bir yaşamdan zevk almak üzere yarattı. İnsanlıkla ilgili iradesi, bütün insanların, sevgi ve barış içinde birleşmiş bir aile oluşturmasıdır. Sevgi Tanrısı bu amacı çok yakında gerçekleştirecektir. (Matta 24:3-14, 32-42; I. Yuhanna 4:14-21) Tanrı, insanların acı çekmesinin nedenini açıklar ve kurtuluşun mümkün olduğunu gösterir. (Vahiy 21:4) Mezmur 37:10, 11’de şunları okuruz: “Biraz bekle ve kötü yok olacaktır; onun yerini araştıracaksın, ve yok olacaktır. Fakat halimler [yumuşak huylu olanlar] dünyayı miras alacaklar, ve selâmet (barış) bolluğunda lezzet bulacaklardır.”—Ayrıca Kur′an’ın 21. Suresinin (Enbiyâ Suresi) 105. ayetine bakın.
Evet, Tanrı büyük ismi ile tanınacaktır. Milletler, O’nun Yehova olduğunu bilmek zorunda kalacaklar. En büyük ismi bilmek, ona tanıklık etmek ve ona bağlı kalmak ne büyük bir imtiyazdır! Bu şekilde, Tanrı’nın sevinç verici şu amacının gerçekleşmesini biz yaşayacağız: “Bana muhabbet bağladığı için, onu azat edeceğim. Onu yükselteceğim (koruyacağım), çünkü ismimi tanıdı. Beni çağıracak, ve ona cevap vereceğim . . . . Uzun ömürle onu doyuracağım, ve kurtarışımı ona göstereceğim.”—Mezmur 91:14-16.
Alıntılar Kitabı Mukaddes’ten yapılmıştır.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35525 ziyaretçi (62159 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=